Inspecția muncii, în control la agenții economici din Teleorman. Sunt vizate activități de producție și servicii

Inspectoratului Teritorial de Muncă Teleorman desfășoară în trimestrele II-IV ale anului  2020 – ACŢIUNEA de verificare a modului în care sunt respectate cerințele minime pentru îmbunătățirea securității și protecția sănătății lucrătorilor care pot fi expuși unui potențial risc datorat atmosferelor explozive în silozurile de cereale, fabricile de produse de brutărie și produse de panificație, nutrețuri pentru hrana animalelor, băuturi alcoolice, mobilă și stațiile de distribuție a carburanților auto.

      Obiectivele principale ale acestei acţiuni sunt:

– Diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea prevederilor legale de către angajatorii care efectuează activităţi  de  recepţionare,  condiţionare,  păstrare şi  valorificare  a  produselor  agricole,  fabricare  a  nutreţurilor combinate, fabricare a produselor de brutărie, fabricare a băuturilor alcoolice, fabricare a mobilei şi distribuție a carburanților auto;

-Creşterea  gradului  de  conştientizare  a  angajatorilor  şi  a  lucrătorilor  în  ceea  ce  priveşte  necesitatea respectării prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă în societățile comerciale din domeniile de activitate sus-menţionate;

-Eliminarea  neconformităţilor  constatate  în  domeniul  securităţii  şi  sănătăţii  în  muncă  în  activitățile specifice ale societăților comerciale din domeniile de activitate vizate de acţiune.

 În  activităţile  de  recepţionare,  condiţionare,  conservare,  păstrare  şi  valorificare  a  produselor  agricole, fabricare a pâinii, nutrețuri combinate, băuturi alcoolice, mobilă și stații de distribuție a carburanților auto, riscul cel mai mare este reprezentat de producerea în anumite condiţii a autoaprinderilor şi mai ales, a incendiilor şi exploziilor deosebit de puternice. Atât autoaprinderile cât şi incendiile care pot fi generate, sunt pericole majore şi acestea sunt în anumite condiţii  subestimate.

În  procesele  tehnologice  care  se  desfăşoară  în  activităţile  din  silozuri,  fabricile  de  pâine  şi  fabricile de producere a nutreţurilor combinate se degajă praf mineral şi praf vegetal. Dacă praful mineral, prin natura sa, are efecte asupra stării de sănătate a lucrătorilor, praful vegetal degajat în procesul de producţie, având dimensiuni foarte mici (microni) şi putere energetică foarte mare, are un aport important în declanşarea unui incendiu sau a unei explozii. În anumite condiţii, amestecul praf vegetal + aer + sursa de foc provoacă incendii urmate de explozii cu efect deosebit de distrugător. Valorile concentraţiilor limită depind de natura pulberilor, de mărimea şi forma particulelor de praf, de umiditate şi de temperatură; în general, pericolul este cu atât mai mare cu cât particulele de praf sunt mai fine. Limita inferioară de explozie în comparaţie cu cea a gazelor şi vaporilor este mai ridicată. Astfel, pentru circa 46% din pulberile cunoscute din literatura de specialitate, limita inferioară este de 15-40 g/m3. Pentru restul pulberilor limita inferioară de explozie este mai mare.

De asemenea, exploziile se pot declanşa şi ca urmare a depozitării seminţelor de floarea-soarelui şi şroturilor de soia,  în celulele  silozurilor, în care se creează condiţii de emanare a gazelor pirofore.

În ceea ce privește fabricarea băuturile alcoolice, acestea se clasifică în:

– băuturi alcoolice naturale: nedistilate dacă alcoolul rezultat rămâne în lichidul care a suferit fermentaţia alcoolică (berea, vinul); distilate dacă se obţin prin distilarea  lichidelor  fermentate. 

– băuturi alcoolice industriale. Rachiurile industriale sau artificiale se prepară din alcoolul rectificat (spirt rafinat) diluat cu apă potabilă sau dedurizată sau cu duritate mică la care se adaugă sucuri şi distilate de fructe, extracte din plante aromate sau esenţe sintetice, coloranţi alimentari şi alte ingrediente. Dacă la rachiurile naturale sau artificiale se încorporează zahăr se obţin lichiorurile.

Elementul comun al diferitelor băuturi alcoolice il constituie prezenţa, în proporţii variabile, a alcoolului etilic. Având formula chimică C2H5-OH, această substanţă, care mai poartă numele de Etanol, Spirt, Spirt de vin, etc. este considerată foarte periculoasă pentru lucrători, fiind clasificată ca un lichid inflamabil, Categoria 2, H225 şi iritant pentru ochi, Categoria 2, H319.

  Pentru activităţile din întreprinderile de fabricare a mobilei, cel mai grav pericol îl constituie explozivitatea vaporilor  sau  microparticulelor  formate  din  solvenţi  inflamabili  din  compoziţia  lacurilor şi grundurilor și a celor de praf, în amestec cu aerul din mediul de lucru. În mod deosebit, în sectoarele de finisaj se pot forma atmosfere explozive pe baza componentelor combustibile ale lacurilor și prafului rezultate din procesul tehnologic de finisare a elementelor de mobilier. Explozivitatea în sectoarele de finisaj prezintă un important potenţial distructiv, exploziile respective soldându-se cu grave accidente colective şi importante distrugeri de bunuri materiale nu numai în sectoarele proprii (finisaj) extinzându-se rapid cu efecte negative în zone  limitrofe. 

Atât autoaprinderile, cât şi incendiile, care pot fi generate în sectoarele de finisare mobilier  sunt pericole majore şi acestea sunt în anumite condiţii  subestimate şi neglijate. În procesele tehnologice care se desfăşoară în activităţile de finisare mobilier, la aplicarea prin pulverizarea pneumatică a lacului se formează o ceaţă care în scurt timp poate satura atmosfera din camera de lucru. Volatilizarea solvenţilor conţinuţi în lac în timpul efectuării operaţiei de lăcuire se produce astfel: 65% în timpul pulverizării, 10% în timpul transportului pieselor  la locul de uscare  şi 25% prin uscare. Vaporii de solvenţi cât şi particulele de lac la o concentraţie a atmosferei camerei de 11% pot produce explozii, iar pe de altă parte dăunează sănătăţii lucrătorilor. Pentru evitarea acestor inconveniente sunt prevăzute instalaţii speciale cu aspiraţie uscată sau cu perdele cu apă, care au ca scop următoarele:

– limitarea ridicării vaporilor de solvenţi şi particulelor de lac sub nivelul de respiraţie al lucrătorului  (asigurarea condiţiilor de mediu normal de muncă);

– împiedicarea formării ceţii de lac;

– purificarea şi împrospătarea continuă şi permanentă a aerului;

– asigurarea temperaturii optime în timpul lucrului. 

În staţiile de distribuţie a carburanţilor auto sunt comercializate diferite sortimente de benzină, motorină şi gaz petrolier lichefiat (GPL) auto, precum şi recipiente-butelii de 26 litri cu gaz petrolier lichefiat (aragaz), pentru utilizare casnică. Toţi  carburanţii  sus  amintiţi  sunt  produse  petroliere  obţinute  din  prelucrarea  ţiţeiului, extrem de inflamabile şi care formează cu aerul amestecuri explozive. În contact cu surse potenţiale de aprindere, aceste amestecuri explozive pot genera explozii cu consecinţe grave, atât pentru lucrători, cât şi pentru clienţii prezenţi în staţiile de distribuţie a carburanţilor.

 În desfăşurarea acţiunii, pe lângă activităţi de informare-conştientizare, Inspectoratul Teritorial de Muncă Teleorman are în vedere şi realizarea de controale de verificare a respectării prevederilor legale pentru îmbunătățirea securității și protecția sănătății lucrătorilor care pot fi expuși unui potențial risc datorat atmosferelor explozive în silozurile de cereale, fabricile de produse de brutărie și produse de panificație, nutrețuri pentru hrana animalelor, băuturi alcoolice, mobilă și stațiile de distribuție a carburanților auto, în trimestrele II-IV ale anului  2020.

CP

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*